Disclaimer

De voorwaarden beschreven in deze disclaimer (“Websitevoorwaarden”) zijn van toepassing op deze internetsite www.dutchworld.nl van Dutchworld Solutions B.V. (“DUTCHWORLD”), ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister KvK Gooi- en Eemland onder nummer 32124961.

In deze Websitevoorwaarden wordt verstaan onder:

  • de webpagina(s): iedere webpagina van www.dutchworld.nl waarin de uitgever een hyperlink naar deze Websitevoorwaarden opneemt met de intentie deze Websitevoorwaarden daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Aanvaarding van de Websitevoorwaarden

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Websitevoorwaarden. Bezoek www.dutchworld.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze Websitevoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Websitevoorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel DUTCHWORLD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DUTCHWORLD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DUTCHWORLD beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

DUTCHWORLD garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. De stylesheet, die gebruikt wordt voor deze internetsite, is zo algemeen mogelijk van opzet maar geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox. Indien u een andere webbrowser gebruikt, kunnen sommige pagina’s een afwijkende weergave laten zien.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Bepaalde (hyper)links in deze webpagina’s, aangeduid met een andere domeinnaam dan “dutchworld.nl”, leiden naar websites buiten het domein van DUTCHWORLD, welke geen eigendom zijn van DUTCHWORLD, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van DUTCHWORLD. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wanneer DUTCHWORLD hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DUTCHWORLD de op of via deze internetsites aangeboden producten, diensten of gekoppelde bestanden aanbeveelt zonder dat u vooraf een grondige beoordeling van deze producten, diensten of gekoppelde bestanden voor uw eigen toepassingssituatie zou dienen te maken.

DUTCHWORLD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DUTCHWORLD niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

DUTCHWORLD, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUTCHWORLD of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUTCHWORLD is het niet toegestaan links naar sites van DUTCHWORLD weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar DUTCHWORLD stuurt, kunnen onveilig zijn. DUTCHWORLD raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DUTCHWORLD te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan DUTCHWORLD te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DUTCHWORLD en/of haar agenten en handelspartners, licensiehouders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als DUTCHWORLD op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan DUTCHWORLD of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DUTCHWORLD.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Websitevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Websitevoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Websitevoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

DUTCHWORLD behoudt zich te allen tijde het recht voor de op of via dit internetportaal aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Websitevoorwaarden, te wijzigen en/of te vervangen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling geregeld na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Websitevoorwaarden, is gewijzigd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Alle wijzigingen van deze Websitevoorwaarden zullen leiden tot een ophoging van het versienummer zoals hieronder vermeld.

Copyright © 2007-2013 Dutchworld Solutions B.V. Websitevoorwaarden versie 1.3